Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin serwisu internetowego BISTIdruk, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług poligraficznych oferowanych przez serwis internetowy BISTIdruk
2. Usługi oferowane przez serwis internetowy BISTIdruk skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U.  Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),  zwanego dalej „Klientem”.
3. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego BISTIdruk jest:

BISTI Marcin Bistuła
ul. Przemysłowa 12A lok.222
97—400 Bełchatów
NIP: 769-198-54-49
e-mail: sklep@bisti.pl
tel. 694 924 326

zwana dalej „BISTIdruk”.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony produkt / usługę za pośrednictwem serwisu  internetowego BISTIdruk oznacza zawarcie umowy Klienta z BISTIdruk, w tym akceptację postanowień Regulaminu.

5. W chwili zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).

§2. Zasady przyjmowania zleceń – zawierania umów
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie serwisu internetowego BISTIdruk, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Podawane w witrynie internetowej ceny zawierają koszt opakowania, koszty wysyłki oraz podatek VAT, o ile nic innego nie wynika z opisu przedmiotu oraz z potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta e-maila od BISTIdruk z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.
4. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówioną usługę w formie przedpłaty.
5. Po dokonaniu płatności Klient zazwyczaj w ciągu dwóch dni roboczych otrzymuje od BISTIdruk wizualizację projektu. Klient jest zobowiązany dokładnie ją sprawdzić pod kątem merytorycznym jak i technicznym oraz zaakceptować bądź odrzucić.
6. Akceptacja wizualizacji oznacza wyrażenie zgody na druk treści w niej zawartych oraz przeniesienie odpowiedzialności na Klienta za te treści.


§3. Terminy i tryby realizacji zamówień
1. Termin realizacji zamówienia jest naliczany od momentu pozytywnie zakończonej weryfikacji przez BISTIdruk. Pozytywnie zakończona weryfikacja oznacza:
a. Potwierdzenie dokonania płatności i
b. Zaakceptowanie plików wizualizacji do druku przez Klienta

§4. Prawo odstąpienia od umowy

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.

4.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo-chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu np. w formie formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego.

Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar:

BISTI Marcin Bistuła

ul. Przemysłowa 12A lok.222

97-400 Bełchatów

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność lub na konto wskazane przez Kupującego w formularzu odstąpienia od umowy.

4.7. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

4.8. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

§5. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z BISTIdruk. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji w firmie kurierskiej.
2. BISTIdruk w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi.
3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
4. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartoście CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
5. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.
6. BISTIdruk odpowiada za zamienny lub naprawiony produkt w takim samym zakresie jak za produkt pierwotny.
7. W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Klient może reklamować tylko wadliwą część produktu.
8. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od wydania produktu.
9. BISTIdruk nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.


§6. Odpowiedzialność BISTIdruk

1. BISTIdruk nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści zawarte w pracy zamówionej przez Klienta;
b. wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub merytoryczne;
c. opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od BISTIdruk, np. przerw w dostawie energii elektrycznej lub klęski żywiołowej;
d. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.
e. terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta a systemem przelewy24.pl;
f. jakość i terminowość przesyłek kurierskich.


§7. Zasady zarządzaniem danymi Klienta
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczanie ich w bazie danych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez BISTIdruk.